Home » Razna oglaševanja » Pravila javne dražbe

Pravila javne dražbe

 

Javnih dražb se lahko kot ponudniki udeležijo vsi, razen zaposlenih pri davčnem organu, ter osebe, ki so sorodstveno kakorkoli povezane z njimi (zakonci, partnerji s katerimi živijo v življenjski skupnosti, osebe, s katerimi živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter njihovi družinski in sorodstveni člani). Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni dražbi, vendar ne more zarubljenih predmetov kupiti pod ocenjeno vrednostjo.

Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino ali predložiti ustrezni instrument za zavarovanja plačila varščine. Varščino je navadno potrebno vplačati vsaj tri dni pred javno dražbo. Navadno varščina znaša 10% izklicne cene zarubljenih predmetov. Pogoj za udeležbo na javni dražbi je, da oseba predloži potrdilo o plačilu varščine. Osebam, ki na javni dražbi predmeta niso kupili se varščina vrne v roku petih dni po zaključku javne dražbe. Varščina od osebe, ki predmet kupi pa se všteje v kupnino. Osebam udeleženim na javni dražbi, ki javno dražbo zapustijo pred njenim zaključkom, se varščina ne vrne, prav tako tudi kupcem ne, ki niso plačali kupnine.Stanovanje v Ljubljani

Prva javna dražba se opravi samo v primeru, da se je udeležita najmanj dva ponudnika. Dražba uspe, če sta vsaj dva ponudnika ponudila višjo ceno od izklicne. Če prva javna dražba ne uspe, se napove druga, ki se lahko opravi, če se je udeležita vsaj dva ponudnika. Izklicna cena zarubljenih stvari se lahko ob objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve javne dražbe. Druga javna dražba se lahko opravi, če se je udeleži en sam ponudnik, pod pogojem, da se izklicna cena ne zniža pod ocenjeno vrednost. Če je tudi druga javna dražba neuspešna se zarubljeni predmeti prodajo neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, ali s komisijsko prodajo. Zarubljene stvari, ki se prodajajo, se prodajo ponudniku, ki je na javni dražbi ponudil najvišjo ceno.