Home » Posts tagged "dražbe123"

Pravila javne dražbe

 

Javnih dražb se lahko kot ponudniki udeležijo vsi, razen zaposlenih pri davčnem organu, ter osebe, ki so sorodstveno kakorkoli povezane z njimi (zakonci, partnerji s katerimi živijo v življenjski skupnosti, osebe, s katerimi živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter njihovi družinski in sorodstveni člani). Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni dražbi, vendar ne more zarubljenih predmetov kupiti pod ocenjeno vrednostjo.

Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino ali predložiti ustrezni instrument za zavarovanja plačila varščine. Varščino je navadno potrebno vplačati vsaj tri dni pred javno dražbo. Navadno varščina znaša 10% izklicne cene zarubljenih predmetov. Pogoj za udeležbo na javni dražbi je, da oseba predloži potrdilo o plačilu varščine. Osebam, ki na javni dražbi predmeta niso kupili se varščina vrne v roku petih dni po zaključku javne dražbe. Varščina od osebe, ki predmet kupi pa se všteje v kupnino. Osebam udeleženim na javni dražbi, ki javno dražbo zapustijo pred njenim zaključkom, se varščina ne vrne, prav tako tudi kupcem ne, ki niso plačali kupnine.Stanovanje v Ljubljani

Prva javna dražba se opravi samo v primeru, da se je udeležita najmanj dva ponudnika. Dražba uspe, če sta vsaj dva ponudnika ponudila višjo ceno od izklicne. Če prva javna dražba ne uspe, se napove druga, ki se lahko opravi, če se je udeležita vsaj dva ponudnika. Izklicna cena zarubljenih stvari se lahko ob objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve javne dražbe. Druga javna dražba se lahko opravi, če se je udeleži en sam ponudnik, pod pogojem, da se izklicna cena ne zniža pod ocenjeno vrednost. Če je tudi druga javna dražba neuspešna se zarubljeni predmeti prodajo neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, ali s komisijsko prodajo. Zarubljene stvari, ki se prodajajo, se prodajo ponudniku, ki je na javni dražbi ponudil najvišjo ceno.

Kaj so dražbe?

Premičnine
 

Licitacija je latinski izraz za javno dražbo, kar pa pomeni, da je licitacija javna prodaja, pri kateri dobi blago kdor ponudi zanj največjo vsoto. Dražba pa je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in storitev, ki jih dobi ponudnik, ki zanje ponudi največjo ceno.

Dražba je nakup oziroma prodaja nepremičnin, premičnin in pravic. Predmet prodaje je prodan kupcu, ki ponudi najvišjo ceno. Vse dražbe potekajo javno na vnaprej določenih lokacijah. Dražbe se mora kupec oziroma njegov pooblaščenec udeležiti.

Javne dražbe se lahko udeleži vsakdo, ki je pred udeležbo pravočasno vplačal varščino in izpolnjuje morebitne druge razpisane pogoje. Varščino je navadno potrebno plačati vsaj tri dni pred javno dražbo in praviloma znaša deset odstotkov od izklicne prodajne cene. Predložitev potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Uspešnemu dražitelju se varščina prišteje h kupnini, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne na njihov transakcijski račun. Dražbe se ne morejo udeležiti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Dražbe se lahko tudi prekličejo, zaradi različnih razlogov.

Zavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo, temveč je potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem sta izklicna cena in varščina določeni, prodajalec pa je zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Prav tako nezavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo in je tudi potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem pa izklicna cena in varščina nista določeni, to pomeni, da morajo ponudniki ponuditi poljubno ceno, prodajalec pa ni zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba z zniževanjem izklicne cene je dražba, kjer se izklicna cena v vsakem koraku znižuje, predmet prodaje pa je prodan kupcu, ki prvi poda ponudbo v posameznem koraku dražbe. Kombinirana dražba se prične po pravilih o dražbi z zniževanjem cene in se potem lahko nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene.