Home » Posts tagged "javne dražbe"

Je pisna pogodba na dražbah velikega pomena?

Dražba za hišo
 

Vsekakor je odgovor na to vprašanje pritrdilen – pomembno je, da se o prav vsem dogovori preko pogodbe, saj lahko v nasprotnem primeru pride do izkoriščanj, kraj in drugih nepričakovanih dogodkov, ki si jih prav nihče ne želi. Pomembno je torej določiti predmet, na podlagi se bo javna dražba izvajala in pa tudi posebne pogoje, ravnanja ter licitiranje. Pa da se ustavimo pri licitiranju – kaj sploh pomeni? V bistvu je to neke vrste druga beseda za dražbo in se uporablja kot drugi izraz za tako imenovano potegovanje za blago, ki se na dražbi/licitaciji prodaja. V pogodbi boste vsekakor našli tudi varščino in ostale obveznosti ter pogoje ki bodo morali biti izpolnjeni.

Kakšno pa je razlikovanje, če primerjamo kupoprodajno pogodbo in pa termin javna dražba? Pri slednji prodajalec ni nujno odgovoren, predvsem ko pride do stvarnih napak in pa do nezmožnosti sklicevanja druge stranke na prikrajšanje, ki je čezmerno. Pri stvarnih napakah je možno, da strani slednjo celotno izključita ali pa se odločita za omejitev, to je seveda odvisno od izrecno njiju. Poleg pogodbe pa moramo razlikovati še med različnimi vrstami dražb, saj je, ko se jih udeležujemo pomembno, da slednje znamo razlikovati. Postopki dražb so sicer v osnovi enaki, a se vsaka glede določenih stvari razlikuje. Delimo jih torej na: prisilna dražba in javna dražba, kjer torej gre za potegovanje za nek predmet z izklicno ceno. Prisilna po drugi strani pa se navadno izvrši, ko je postopek bil ustvarjen na podlagi stečajnega postopka. Pred vsako dražbo se predhodno vsekakor pripravite in podučite o draženju, ki je za tisto dražbo primerno, pozanimajte se o predmetu, ki ga kupujete ter o njegovih kupcih in kot za konec – sreča naj stoji na vaši strani!

Dražbe

Poslovno stanovanjski objekt
 

Kaj so dražbe? Verjetno ste zanje že slišali, pa tudi če niste, že sama beseda pove veliko. Gre za način prodaje oziroma kupovanja in sicer tako, da je določen predmet, nepremičnina, premičnina ali kaj drugega na dražbi. To pomeni, da se zanj postavi najnižja izklicna cena. Če nas predmet zanima in bi ga želeli kupiti, se najprej pozanimamo kakšni so pogoji za pristop k dražbi. Običajno je najprej potrebno plačati varščino, ki predstavlja določen znesek od izklicne ccene, po navadi je to okrog 10 odstotkov. V primeru, da na dražbi zmaga nekdo drug, se nam varščina v celoti povrne. Izklicno ceno potem višamo in glede na število interesentov, bo ta temu primerna. Seveda upamo, da bo teh čim manj ali pa sploh nič in bomo tako edini, ki bomo želeli določen predmet, kar nam seveda omogoča izjemno ugodno ceno.

Ugotavljamo, da so dražbe odličen način kupovanja. Pa vendar, niso vedno vsi predmeti, katere bi si želeli tudi na dražbi in je tako potrebno spremljati objave o dražbah, kdaj in kje so, ter seveda izklicne cene in, če nam vse ustreza, k dražbi tudi pristopimo. Mogoče si želimo nepremičnine, avtomobila ali katerega drugega predmeta. Poglejmo najprej, če je kaj nam zanimivega prav na dražbi in mogoče to tudi dobimo po zelo ugodni ceni. Prazvaprav nas nič ne stane, na voljo so nam spletne strani, ki nas obveščajo o aktulanih dražbah. Če se prijavimo na njihovo elektronsko obvščanje in določimo, kaj točno nas zanima, nas bodo samodejno obveščali o vseh dražbah, ki so zanimive za nas.

Dražbe so način prodaje in sicer delujejo tako, da je pomembno, da se proda, kakšna pa bo cena, se pa dejansko ne ve do zadnje. Seveda obstaja najnižja, katero prodajalec zahteva.

Ugotavljamo, da so dražbe odličen način, da dobimo nekaj kar si želimo in to po ugodni ceni.

Dražba

Dražba za apartma na Hrvaškem
 

Kaj sploh je dražba, kako se udeležiti te, kako poteka nakup, zakaj sodelovati na dražbi, ipd. Koliko vprašanj se vam poraja ob tej? Kar nekaj, kajne? Pravilno. Navsezandje se moramo o vsaki stvari predhodno pozanimati in tudi pri dražbah je enako. Glede na to, da pa ne izgubimo ničesar, če se odločimo udeležiti dražbe in da lahko privarčujemo veliko ter nam ta omogoča res izjemen nakup, je prav, da se zanjo tudi odločimo.  Vendar pa, če se tudi pri vas porajajo razna vprašanja, ki so v zvezi z dražbo, je najbolje, da se pozanimate pri strokovnjakih. V tem primeru, je na spletu na voljo tudi spletna stran o dražbah, kjer vam odgovarjajao na različna vprašanja tovrstne tematike. Če pa tudi tam ne zasledite pravega in ustreznega odgovora, pa lahko vedno tudi uporabite kontakte, ki so na voljo in vam bodo z veseljem in najbolje odgovorili pristojni.

Dražba je vsekakor dandanes način, ko lahko nekaj kupimo po izjmeno ugodni ceni. Tudi, če se odločamo za nakup nepremičnine ali avtomobila, ki sta nekako glavna predmeta dražbe. Se pa seveda tudi najdejo drugi predmeti in stvari, ki lahko v nas prebudijo zanimanje in bi jih želeli. Proces je dokaj enostaven in vse kar morate storiti, je, da se pozanimate o tem, kdaj bo dražba, na kakšen način se draži, koliko je izklicna cena in koliko varščina. Če se pojavi pri vas kakšen dvom, pa najbolje direktno vprašati prodajalca, če so njegovi kontaktni podatki na voljo. Sicer pa skrbnika spletne strani. Običajno si dražbe in aktualne dražbe ogledujemo prav na spletu in tam imamo po navadi vse podatke.

Dražba postaja način in nakupovalna navada, tako da če se tudi pri vas pojavi potreba po določenem predmetu, lahko najprej preverite, ali je ta tudi predmet dražbe. V tem primeru je lahko to vaša priložnost za odličen ugoden in udoben nakup.

Pravila javne dražbe

 

Javnih dražb se lahko kot ponudniki udeležijo vsi, razen zaposlenih pri davčnem organu, ter osebe, ki so sorodstveno kakorkoli povezane z njimi (zakonci, partnerji s katerimi živijo v življenjski skupnosti, osebe, s katerimi živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter njihovi družinski in sorodstveni člani). Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni dražbi, vendar ne more zarubljenih predmetov kupiti pod ocenjeno vrednostjo.

Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino ali predložiti ustrezni instrument za zavarovanja plačila varščine. Varščino je navadno potrebno vplačati vsaj tri dni pred javno dražbo. Navadno varščina znaša 10% izklicne cene zarubljenih predmetov. Pogoj za udeležbo na javni dražbi je, da oseba predloži potrdilo o plačilu varščine. Osebam, ki na javni dražbi predmeta niso kupili se varščina vrne v roku petih dni po zaključku javne dražbe. Varščina od osebe, ki predmet kupi pa se všteje v kupnino. Osebam udeleženim na javni dražbi, ki javno dražbo zapustijo pred njenim zaključkom, se varščina ne vrne, prav tako tudi kupcem ne, ki niso plačali kupnine.Stanovanje v Ljubljani

Prva javna dražba se opravi samo v primeru, da se je udeležita najmanj dva ponudnika. Dražba uspe, če sta vsaj dva ponudnika ponudila višjo ceno od izklicne. Če prva javna dražba ne uspe, se napove druga, ki se lahko opravi, če se je udeležita vsaj dva ponudnika. Izklicna cena zarubljenih stvari se lahko ob objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve javne dražbe. Druga javna dražba se lahko opravi, če se je udeleži en sam ponudnik, pod pogojem, da se izklicna cena ne zniža pod ocenjeno vrednost. Če je tudi druga javna dražba neuspešna se zarubljeni predmeti prodajo neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, ali s komisijsko prodajo. Zarubljene stvari, ki se prodajajo, se prodajo ponudniku, ki je na javni dražbi ponudil najvišjo ceno.

Kaj so dražbe?

Premičnine
 

Licitacija je latinski izraz za javno dražbo, kar pa pomeni, da je licitacija javna prodaja, pri kateri dobi blago kdor ponudi zanj največjo vsoto. Dražba pa je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in storitev, ki jih dobi ponudnik, ki zanje ponudi največjo ceno.

Dražba je nakup oziroma prodaja nepremičnin, premičnin in pravic. Predmet prodaje je prodan kupcu, ki ponudi najvišjo ceno. Vse dražbe potekajo javno na vnaprej določenih lokacijah. Dražbe se mora kupec oziroma njegov pooblaščenec udeležiti.

Javne dražbe se lahko udeleži vsakdo, ki je pred udeležbo pravočasno vplačal varščino in izpolnjuje morebitne druge razpisane pogoje. Varščino je navadno potrebno plačati vsaj tri dni pred javno dražbo in praviloma znaša deset odstotkov od izklicne prodajne cene. Predložitev potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Uspešnemu dražitelju se varščina prišteje h kupnini, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne na njihov transakcijski račun. Dražbe se ne morejo udeležiti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Dražbe se lahko tudi prekličejo, zaradi različnih razlogov.

Zavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo, temveč je potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem sta izklicna cena in varščina določeni, prodajalec pa je zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Prav tako nezavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo in je tudi potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem pa izklicna cena in varščina nista določeni, to pomeni, da morajo ponudniki ponuditi poljubno ceno, prodajalec pa ni zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba z zniževanjem izklicne cene je dražba, kjer se izklicna cena v vsakem koraku znižuje, predmet prodaje pa je prodan kupcu, ki prvi poda ponudbo v posameznem koraku dražbe. Kombinirana dražba se prične po pravilih o dražbi z zniževanjem cene in se potem lahko nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene.